نظر قرآن در مورد خودكشي چيست ؟ آيا آيهء خاصي در اين مورد هست ؟

قتل نفس از گناهان كبيره است و فرقي بين كشتن خود يا ديگري نيست . كسي كه انتحار (خودكشي )مي كند, تمام عقوبت هايي كه بر قتل نفس مترتب مي شود, براي او هم هست . چنان كه در آيهء (1)خودكشي ممنوع شده است و نيز آيه (2)
از حضرت اميرالمؤمنين 7روايت است : .(3)
حضرت باقر7فرمود: .(4)
و در حديث ديگر از امام صادق 7آمده است : .(5)
خودكشي به هر وسيله حرام است , حتي اگر بيماري به قصد زودتر مردن , خود را مداوا نكند و در نتيجه بميرد, كه نوعي خود كشي است .(6)
در قرآن در داستان بني اسرائيل بعد از رفتن حضرت موسي به كوه طور و انحراف آنان توسط سامري و پرستش گوساله , دستور آمد: . در اين آيه مجازات آنان بعد از توبه به اين صورت بود كه شمشير به دست گيرند ويكديگر را بكشند.(7) شايد اين قتل , حكم ارتداد باشد. البته اين آيه و حكم , مربوط به خودكشي نبوده , مربوط به ديگركشي است .
(پـاورقي 1.نساء (4 آيهء 29
(پـاورقي 2.بقره (2 آيهء 195
(پـاورقي 3له .وسائل الشيعه , كتاب قصاص , باب 5
(پـاورقي 4.همان .
(پـاورقي 5.همان .
(پـاورقي 6.عبدالحسين دستغيب , گناهان كبيره , ج 1 ص 112
(پـاورقي 7.تفسير نمونه ج 1 ص 255